WSPÓLNOTA

O Wspólnocie

Członkowie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego to świeccy z całego świata, w każdym wieku i wszelakich zawodów. Jesteśmy ludźmi bardzo różnymi, ale jednoczy i scala nas Chrystus. Jesteśmy przyjaciółmi w Panu, dzięki temu możemy wykorzystywać naszą różnorodność do służby wszystkim ludziom. Im bardziej angażujemy się w świat w imię Boże, tym bliższe są nasze relacje.

W POLSCE

WŻCh w Polsce stała się członkiem Wspólnoty światowej w 1986 r. na Zgromadzeniu Ogólnym w Loyoli. Pierwsze grupy WŻCh zaczęły jednak powstawać wcześniej – w 1977 r. w Warszawie, a potem kolejne od 1980 r. –  również w innych miastach. Od 2001 roku WŻCh posiada osobowość prawną na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. Obecnie Wspólnota działa w 12 miastach w Polsce tworząc tam ośrodki lokalne liczące jedną lub więcej (kilka do kilkunastu) grup podstawowych. Główne pola zaangażowań Wspólnot i członków WŻCh opisano w części DZIAŁALNOŚĆ

NA ŚWIECIE

Jedną Światową Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego tworzą Wspólnoty działające w 63 krajach, kolejnych 20 Wspólnot krajowych posiada status obserwatora lub kandydata. Bez względu na płożenie geograficzne czy krąg kulturowy – każdego członka WŻCh i każdą Wspólnotę podstawową obowiązuję wspólne Zasady Ogólne (patrz poniżej), charakteryzuję wspólny chryzmat i styl życia. Wspólnotą światową kieruje Rada Wykonawcza wybierana przez najwyższą władzę, którą jest Zgromadzenie Ogólne zbierające się co 5 lat. Na poszczególnych kontynentach funkcjonują również struktury regionalne WŻCh – w Europie koordynatorem kontaktów i współpracy Wspólnot krajowych jest Euroteam.

HISTORIA

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego – ta nazwa naszej Wspólnoty pojawiła się dopiero w 1957 r., w Rzymie podczas spotkania 140 delegatów reprezentujących Sodalicje Mariańskie z 38 krajów. Jednak historia naszego ruchu, to już ponad 450 lat, a jego początki to lata 40. XVI wieku. Nasze źródła wypływają bezpośrednio z doświadczenia św. Ignacego i Sodalicji Mariańskiej Kolegium Rzymskiego. Zapraszamy do podróży przez fascynującą historię WŻCh.

RELACJE

Relacje, to zarówno opowiadania o czymś, co się wydarzyło, jak i więzi, które są między osobami. Ten dział łączy oba te znaczenia. Znajdują się tu wiadomości o odbytych spotkaniach, rekolekcjach, zjazdach, uroczystościach, itp. A przecież każde takie wydarzenie to konkretne spotkania między osobami, zawiązywanie znajomości i przyjaźni – po prostu budowanie relacji.

DOKUMENTY

NAJNOWSZE  – lista wszystkich dokumentów


ZASADY OGÓLNE WSPÓLNOTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
Dokument uchwalony 7 września 1990 r. przez najwyższą władzę WŻCh, czyli Zgromadzenia Ogólne. Zasady Ogólne opisują istotę Wspólnoty – jej charyzmat i organizację. Obowiązują one wszystkich członków Wspólnoty na całym świecie link.

Dokument ten stał się podstawą zatwierdzenia Wspólnoty przez władze Kościoła katolickiego, co stało się na mocy Dekretu Papieskiej Rady do spraw Świeckich z dnia 3 grudnia 1990 r. link.