Kim jesteśmy

29 marca 2022

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (WŻCh) jest świeckim, światowym stowarzyszeniem katolickim, ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli wyrosłym z Sodalicji Mariańskich. Naszą wspólnotę tworzą chrześcijanie: mężczyźni i kobiety, dorośli i młodzież, z różnych grup społecznych, którzy pragną bardziej naśladować Jezusa Chrystusa i współpracować z Nim w swoim życiu przyczyniając się do budowania Królestwa Bożego tu na ziemi. Widzą też Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego jako miejsce do realizacji osobistego powołania w Kościele rzymskokatolickim.

Zasadniczym celem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego jest formacja duchowa do podejmowania apostolstwa w duchu „Magis” (większego dobra). Tylko poprzez budowanie i utrzymanie osobistej relacji z Bogiem jesteśmy w stanie rozeznawać Jego wolę względem naszego życia oraz obserwować owoce podejmowanych działań w najbardziej prozaicznych jego wymiarach. Podobnemu ciągłemu procesowi rozeznawania poddajemy także życie wspólnoty oraz decyzje dotyczące zaangażowań apostolskich.

Cechą charakterystyczną WŻCh jest też podejmowanie apostolstwa we wszystkich sferach życia społecznego, w Kościele, w życiu gospodarczym, politycznym, etc. Obszar i zakres podejmowania zaangażowań osobistych i wspólnotowych jest nieograniczony. Zgodnie z zaleceniami św. Ignacego skupiamy się na tych obszarach, które są najbardziej zaniedbane, opuszczone, zapomniane i wzgardzone przez świat, gdzie trzeba przełamywać struktury niewolnicze lub opresyjne względem człowieka.


Zaangażowania apostolskie

Członkowie WŻCh w Polsce realizują obecnie swoje zaangażowanie apostolskie w następujących obszarach życia:

  • aktywne włączenie w życie Kościoła; współpraca z innymi ruchami w Polsce; ewangelizacja
  • promowanie duchowości ignacjańskiej
  • pogłębianie formacji duchowej ludzi świeckich; formacja liderów
  • zaangażowanie w pracę zawodową i wspieranie prywatnej przedsiębiorczości; praca na rzecz zmniejszania bezrobocia; praca nad przemianami w szkolnictwie
  • troska o dobro rodziny i wychowanie dzieci
  • posługa na rzecz biednych, chorych i osamotnionych
  • troska o rozwój kultury i o ekologię
  • zaangażowanie w mass-media
  • współpraca z jezuitami m.in. poprzez pomoc w udzielaniu rekolekcji ignacjańskich w domach rekolekcyjnych.

Duchowość

Duchowość WŻCh jest skoncentrowana na Misterium Paschalnym Chrystusa. Członkowie wspólnot dążą do coraz głębszej jedności z Chrystusem, który „tu i teraz” kontynuuje misję zbawienia. Więź z Chrystusem i Jego Kościołem jest mobilizacją do twórczej i konkretnej pracy nad urzeczywistnieniem Królestwa Bożego na ziemi. Szczególnym wzorem tej współpracy jest Maryja, od której członkowie WŻCh uczą się odczytywania i wypełniania swego apostolskiego powołania.

Ćwiczenia duchowne

Szczególnym źródłem duchowości naszej wspólnoty są Ćwiczenia Duchowne św. Ignacego z Loyoli. „Nasze powołanie wzywa, byśmy żyli taką duchowością, która otwiera i uczy dyspozycyjności na to wszystko, czego Bóg oczekuje od nas w każdej konkretnej sytuacji życia codziennego. Rozpoznajemy, że szczególnie modlitwa osobista i wspólna, rozeznanie we wspólnocie, rozeznanie indywidualne, w tym rachunek sumienia oraz kierownictwo duchowe są ważnymi środkami do szukania i odnajdywania Boga we wszystkich rzeczach” (Zasady Ogólne, 5). Jest to duchowość ludzi pozostających w świecie, kochających ten świat i wrażliwych na obecność w nim Boga.

Wspólnota

Najbardziej powszechnym środkiem formacji w WŻCh są spotkania w małych grupach – wspólnotach podstawowych. Każda wspólnota jest autonomiczna programowo i operacyjnie, na jej czele stoi świecki lider – koordynator. Grupa spotyka się systematycznie (co tydzień lub co dwa tygodnie) na wspólnej modlitwie, dzieleniu się życiem i wiarą, wspólnym rozeznawaniu i poznawaniu nowych treści. W trakcie tych spotkań uczestnicy uczą się działania opartego na doświadczeniu – rozeznawaniu – podejmowaniu decyzji, aby w rezultacie być coraz bardziej kontemplatywnymi w działaniu.

Najwyższą władzą Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce jest Zgromadzenie Narodowe zbierające się co 5 lat, które wybiera Radę Wykonawczą, na czele której stoi Prezydent.


Władze WŻCh w Polsce:

Rada Wykonawcza:

Stoją od lewej:
Wiceprezydent: Barbara Wielgus (Trójmiasto),
Doradca: Marcin Telicki (Poznań) od 04.2020 ,
Prezydent: Marta Lewandowska-Harasimowicz (Poznań),
Doradca: Grzegorz Gabor (Toruń),
Asystent kościelny: o. Leszek Mądrzyk SJ (Warszawa),
Doradca: Radosław Lebowski (Kraków) do 03.2020,
Doradca: Jolanta Żero – Grochowska (Białystok).

 
Tagi: