Spotkanie rady wykonawczej 2013 (Projekt 153)

28 września 2012

Drodzy przyjaciele.

Najserdeczniejsze pozdrowienia od Rady Wykonawczej Światowego WŻCh! W związku z informacją rozesłaną w Wielkanoc 2012 roku o zbliżającym się Zgromadzeniu Światowym w Libanie w 2013 roku, chcielibyśmy wraz z Wami wszystkimi rozpocząć proces przygotowań do Zgromadzenia.

Temat naszego Zgromadzenia to:
Od naszych korzeni ku nowym obszarom
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie! (Mk 9,7)

Tym tematem zamierzamy ogarnąć czas od naszego powstania jako świeckiej wspólnoty ignacjańskiej do czasu obecnego i rocznicy 450-lecia, którą będziemy świętować w 2013 roku. Zastanowimy się nad przebytą wspólnie drogą, szczególnie w okresie od Zgromadzenia w Itaici 1998, podczas którego potwierdziliśmy naszą tożsamość jako świeckiego ciała apostolskiego. Chcemy też potwierdzić i wybadać nasze pragnienie, aby odpowiadać na znaki czasu w postawie gotowości przekraczania granic i sięgania nowych obszarów.

Niezwykle istotne dla naszej wspólnoty jest, by Zgromadzenie Światowe nie absorbowało jedynie delegatów gromadzących się podczas owych dziesięciu dni, ale by było także sprawą wszystkich członków WŻCh na całym świecie. Dlatego zapraszamy Was do włączenia się w proces rozeznawania poprzez kontemplację rzeczywistości naszej wspólnoty oraz stojących przed nią możliwości i wyzwań. Bierzemy też pod uwagę realia świata i Kościoła, w którym żyjemy, starając się rozpoznać szczególne wezwanie naszego Pana skierowane do nas. Punktem kulminacyjnym tego procesu będzie Zgromadzenie w Libanie. Modlimy się, abyśmy odpowiedzieli z otwartym sercem i wewnętrzną wolnością na to, co ON nam zaproponuje, aby wierniej żyć naszym powołaniem jako Wspólnota Życia Chrześcijańskiego.

Zgromadzenie odbędzie się w dniach 30 lipca – 8 sierpnia 2013 roku w Libanie, w pobliżu Bejrutu. Termin przyjazdu delegatów to 29 lipca, a wyjazdu – 9 sierpnia.

Po raz pierwszy Światowa WŻCh zgromadzi się na Bliskim Wschodzie. Chcemy, aby nasze spotkanie tam było znakiem solidarności z trzema tamtejszymi Wspólnotami Życia Chrześcijańskiego (w Libanie, Syrii i Egipcie) i z wszystkimi chrześcijanami mieszkającymi w regionie, gdzie nasza wiara ma swe korzenie. Jednoczymy się z nimi my wszyscy, którzy tęsknimy za pokojem we wzajemnym szacunku, serdeczności i sprawiedliwości. Chcemy zaprosić członów WŻCh na całym świecie, by otworzyli swoje serca i umysły zarówno na “skarb”, którym dla naszej wspólnoty jest ten region, jak i na liczne wyzwania stojące przed jego mieszkańcami.

WŻCh w Libanie rozpoczęło już przygotowania do nadchodzącego Zgromadzenia. Dziękujemy raz jeszcze wspólnocie libańskiej za jej dyspozycyjność do pełnienia obowiązków gospodarza wspólnoty światowej. Nasi bracia i siostry z WŻCh w Libanie rozpoczęli przygotowania lokalne z ogromną radością, entuzjazmem i zaufaniem Bogu. Miejscem, w którym się zgromadzimy jest Notre Dame du Mont, Fatka-Kesserwan, B.P.1451 Journieh-LIBAN. (odwiedźcie jego stronę internetową: http://ndmont.com/). Dalsze informacje praktyczne nadejdą w ciągu następnych paru miesięcy.

Wspólne ogólnoświatowe przygotowania będą obejmowały kilka etapów – zauważcie, że mogą one angażować nie tylko krajowe zespoły kierownicze (radę wykonawczą), ale również wszystkich członków i wspólnoty.

1. Nominacja kandydatów do Światowej Rady Wykonawczej. W liście ogłaszającym zwołanie Zgromadzenia, zaprosiliśmy wspólnoty krajowe, aby mianowały kandydatów do następnej Światowej Rady Wykonawczej. Wybór członków Rady Wykonawczej jest ważnym zadaniem Zgromadzenia Światowego. Wszystkie wspólnoty krajowe proszone są, by zaproponować kandydatów do Rady Wykonawczej według Kryteriów dla Kandydatów (zob. załącznik). Informacja o nominacjach musi dotrzeć do Sekretariatu Światowej WŻCh do 1 października 2012 roku!

2. Utworzenie Zespołu do spraw Przygotowania Światowego Zgromadzenia i Realizacji Jego Postanowień. Aby ułatwić wszystkie przed- i po-zgromadzeniowe procedury, prosimy o utworzenie krajowego „Zespołu do spraw Przygotowania Światowego Zgromadzenia i Realizacji Jego Postanowień”. Zadaniem tego zespołu będzie, po pierwsze, analiza i refleksja nad całym materiałem przygotowawczym przed Zgromadzeniem w Libanie. Po drugie, jego rolą będzie prowadzenie i wspieranie Wspólnoty Krajowej, by żyła łaskami otrzymanymi w nadchodzącym Zgromadzeniu Światowym. Zadanie to nie powinno być pozostawione jedynie osobom delegowanym na Zgromadzenie. Jakość naszego Zgromadzenia w dużej mierze zależy od poziomu przygotowania i po-zgromadzeniowego wcielenia w życie jego postanowień przez poszczególne wspólnoty krajowe.

3. Wybór delegatów na Zgromadzenie. Prosimy Was również o to, abyście zaczęli myśleć kto mógłby być waszym potencjalnym delegatem na Zgromadzenie. Posłużcie się Kryteriami dla delegatów (zob. załącznik). Informacje o wyborze krajowych delegacji powinny wpłynąć do Sekretariatu do 31 stycznia 2013 roku. Aby umożliwić (potwierdzonym) kandydatom do Światowej Rady Wykonawczej wejście w skład delegacji swoich Wspólnot Krajowych na Zgromadzenie, poprosiliśmy, z wyprzedzeniem, o nadesłanie propozycji kandydatur do następnej Światowej Rady Wykonawczej w terminie do 1 października. Dlatego też ważne jest, aby zwrócić uwagę na proces nominacji kandydatów do Rady Wykonawczej i zachować pewną otwartość na możliwość zmian w Waszym wyborze delegatów do końca 2012 roku. Poinformujemy Krajowe Rady Wykonawcze o nominacjach członków ich wspólnoty tak szybko jak to będzie możliwe po 1 października, aby można było te osoby wziąć pod uwagę przy tworzeniu krajowych delegacji do Zgromadzenia.

4. Poprawki do Zasad i Norm Ogólnych. Wspólnoty Krajowe mają również możliwość proponowania zmian do Zasad i Norm Ogólnych. Powinny one zostać przedłożone Sekretariatowi do końca grudnia 2012 roku, aby Światowa Rada Wykonawcza mogła dokonać ich przeglądu podczas spotkania w lutym 2013 roku. Wszystkie zaproponowane poprawki zostaną rozesłane do Wspólnot Krajowych przynajmniej na trzy miesiące przed Zgromadzeniem (tzn. w kwietniu). Kopię Zasad Ogólnych i Norm Ogólnych można znaleźć na stronie internetowej Światowej WŻCh pod hasłem „resources/CLC documents” (lub na stronie polskiej WŻCh w zakładce „dokumenty”).

5. Przygotowania finansowe. Mamy wszyscy świadomość, że organizacja Zgromadzenia Światowego to duże wyzwanie finansowe dla wspólnoty światowej i dla każdej ze Wspólnot Krajowych. A zatem zachęcamy Was, by zacząć zbierać fundusze na udział Waszej delegacji. Podczas następnych miesięcy będziemy publikować informacje o kosztach dla wspólnot krajowych, ale w międzyczasie zacznijcie tworzyć własny budżet, obliczając koszty podróży do Libanu jak i opłatę delegatów, która jeszcze nie została wyliczona, ale będzie musiała być wyższa od sumy, o którą poproszono w roku 2008 w Fatimie (tzn. 620 euro). Dlatego też gromadzenie funduszy dla pokrycia wydatków Waszych delegacji powinno się rozpocząć tak szybko jak to możliwe.

6. Fundusz Solidarnościowy. Aby wesprzeć Wspólnoty Krajowe, które nie są w stanie ponieść pełnego kosztu udziału swojej delegacji w Zgromadzeniu, jak zawsze uruchomimy Fundusz Solidarnościowy. Stąd prosimy o datki na ten cel. W załączniku znajdziecie osobny list na ten temat. Prosimy o zapoznanie się z nim.

Następujący terminarz podsumowuje dotychczas zaplanowane, kolejne etapy procesu przygotowania do spotkania w Libanie w 2013 roku:

 • Do 1 października 2012: Krajowe Rady Wykonawcze nadsyłają do Sekretariatu WŻCh w Rzymie informację o wyborze kandydatów do Światowej Rady Wykonawczej.
 • Połowa Października 2012: Mini spotkanie Światowej Rady Wykonawczej zorganizowane w Libanie, a zaraz po nim dalsze dane dla Wspólnot Krajowych dotyczące przygotowań do Zgromadzenia.
 • Około listopada 2012: Projects 154, poświęcony przyszłorocznemu Światowemu Dniu WŻCh. Będzie on zawierał zaproszenie dla wszystkich Wspólnot Krajowych do włączenia się w przygotowania do Zgromadzenia Światowego – czasu łaski dla całej wspólnoty.
 • Do 31 grudnia 2012 roku: Do Sekretariatu powinny dotrzeć propozycje zmian Zasad i Norm Ogólnych.
 • Do 31 stycznia 2013 roku: Krajowe Rady Wykonawcze przesyłają do Sekretariatu WŻCh nominacje delegatów.
 • Do końca lutego 2013 roku: Wspólnoty Krajowe potrzebujące finansowego wsparcia z Funduszu Solidarnościowego Zgromadzenia WŻCh muszą złożyć swoje podania do tego czasu.
 • 16-26 lutego 2013 roku: Spotkanie Światowej Rady Wykonawczej w Miami, USA. Po nim zostaną wysłane uaktualnione informacje o stanie przygotowań do Zgromadzenia, lista kandydatów, którzy przyjęli nominację (potwierdzenie pełnej listy) i informacja o zaproponowanych zmianach do Zasad i Norm Ogólnych.

Wspomniawszy o powyższych formalnych procedurach Zgromadzenia, chcemy skorzystać teraz z okazji, by podzielić się z Wami pierwszymi refleksjami dotyczącymi charakteru i treści Zgromadzenia. Zgromadzenie w Libanie będzie zakorzenione w drodze, którą przebyliśmy przez ostatnie lata, a szczególnie w okresie od Zgromadzenia w Itaici 1998 oraz w dokumencie końcowym tego Zgromadzenia pt. “Nasza Wspólna Misja”. Dwa następne Zgromadzenia Światowe (Nairobi 2003, Fatima 2008) przedstawiły kilka ważnych cech charakterystycznych WŻCh jako świeckiego ciała apostolskiego.

Można je streścić następująco:

 • Nasze liczne wspólnoty lokalne i jedna światowa wspólnota WŻCh są nade wszystko apostolskie. Członkowie gromadzą się razem w małych wspólnotach, które formują się w jedną większą wspólnotę mając na uwadze ważny cel jakim jest większy udział w misji Chrystusa w dzisiejszym świecie.
 • Jedność WŻCh wywodzi się z WŻCh-owskiego/ignacjańskiego charyzmatu. Jest to jedność, która nie wymaga, by każdy członek uczestniczył w tej samej działalności lub obszarze apostolskim.
 • Misja jest wspólna, ponieważ członkowie dzielą się ze swoją grupą tym jak realizują swoją osobistą misję codzienną i otrzymują wsparcie grupy, by to czynić. W ten sposób każdy uczestniczy w misji innych. Jest to osiągane przez dynamikę rozeznawania, posyłania, wspierania i rewizji (RPWR).
 • Nasz świecki stan życia wyznacza naszą podstawową misję. Jej obszar obejmuje zajęcia życia codziennego (rodzinę, pracę, relacje), w których Bóg nas postawił. W tych zajęciach i poprzez nie staramy się spotkać Boga i ukazywać Bożą obecność.
 • Mimo to, ważne jest by, kiedy tylko to możliwe, być zaangażowanym na innych poziomach misji. Jako ciało jesteśmy też wezwani do udziału w działaniach apostolskich i/lub tworzeniu dzieł apostolskich na poziomie lokalnym i krajowym.

 

Misja WŻCh jako świeckiego ciała apostolskiego może być określona na czterech poziomach. Każda osoba jest zaproszona do odpowiedzi na swoje własne powołanie w konkretnym momencie życia i na swój własny sposób.

1. Życie Codzienne: Podstawową misją laikatu jest spotkanie Boga i ukazywanie Go w codziennych zajęciach w rodzinie i pracy oraz poprzez nie. Wszyscy członkowie WŻCh są wezwani do tej misji. Realizujemy ją przez wierność naszej Wierze i naszemu powołaniu w WŻCh. Może to oznaczać konieczność zmierzenia się ze szczególną mentalnością (obecną nawet w Kościele), która nadal uważa ten typ misji (dla niektórych „niewidzialny”) za coś o niższej wartości. Wiemy, że taką nie jest.

2. Posługi apostolskie: Na tym poziomie misji członkowie są zaangażowani w różnorodne posługi, np. w zakresie działalności społecznej, duszpasterskiej, edukacyjnej i ekologicznej. Szacujemy, że jedna trzecia członków WŻCh ofiarowuje swój czas i talent w tym rodzaju misji. Miejscami, w których jest realizowana ta misja często są instytucjonalne dzieła Towarzystwa Jezusowego (szkoły, parafie, domy rekolekcyjne, instytuty społeczne, itp.).

3. Dzieła instytucjonalne: W ostatnich latach, rosnąca liczba wspólnot krajowych podejmuje się zarządzania lub tworzenia instytucji apostolskich (np. szkół, domów rekolekcyjnych, ośrodków dla migrantów, domów dla sierot, itp.) – często we współpracy z Towarzystwem Jezusowym. Nadaje to pewną widzialność i wzmacnia poczucie “wspólnej misji”.

4. Współpraca międzynarodowa: Ostatnio nastąpił dalszy rozwój działalności rzeczniczej promującej działania apostolskie na poziomie regionalnym i ogólnoświatowym. Dzięki swej grupie roboczej w Nowym Jorku, WŻCh wzięła udział w pewnej liczbie obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych jako organizacja pozarządowa. Mamy regionalne sieci rzecznictwa założone w Europie (poświęcone problemom migracji) i w Ameryce Południowej (dotyczące ekologii i migracji). Jesteśmy też obecni w innych sieciach, takich jak Światowe Forum Społeczne (World Social Forum) i Forum Katolickich Organizacji Pozarządowych (the Forum of Catholic NGOs.).

Pytania na rozpoczęcie i poprowadzenie refleksji przygotowawczej:

 • Na ile świadomie żyliśmy dotąd naszym powołaniem WŻCh w codziennym życiu, w wymiarze indywidualnym i wspólnym?
 • Jak postrzegamy naszą własną Wspólnotę Krajową na tle cech charakterystycznych dla świeckiego ciała apostolskiego w misji, aktywnie obecnego w świecie?
 • Jakie znaki wzrostu dostrzegamy w tym względzie? Które z „owoców” tego procesu, szczególnie od Zgromadzenia w Fatimie 2008 przyjmujemy z wdzięcznością?
 • Z jakimi ograniczeniami i zagrożeniami się spotykamy?
 • Co uważamy za podstawowe wyzwanie(a) dla naszej wspólnoty krajowej?
 • Jakie są nasze pragnienia dotyczące dalszej drogi?

 

Proszę dzielcie się z nami śmiało swoimi pomysłami i troskami, najlepiej przed 1 października, abyśmy mogli mieć je na uwadze w naszych dalszych przygotowaniach. Odezwiemy się ponownie niedługo po naszym spotkaniu uściślając dalsze przygotowania do Zgromadzenia.

Zapraszamy Was i całą Waszą Wspólnotę Krajową byście dołączyli do nas w modlitwach za Zgromadzenie w Libanie, abyśmy byli otwarci na każde powołanie, które Pan nam zaproponuje!

Zjednoczeni w naszej służbie i modlitwie za Światową Radą Wykonawczą.

Daniela Frank, Prezydent
Franklin Ibañez, Główny Sekretarz

Modlitwa za Zgromadzenie w Libanie

Ojcze Niebieski, ofiarowujesz nam Jezusa, Twego Umiłowanego Syna, i prosisz nas abyśmy Go słuchali. W odpowiedzi na ten dar, my, członkowie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, zobowiązujemy się do pilniejszego naśladowania Jezusa i pracy z Nim, aby budować Twoje Królestwo.

O Panie, nasze Zgromadzenie Światowe w Libanie jest częścią długiej i bogatej historii, którą nam pozostawiłeś. Dziś, Twój Duch prosi nas, abyśmy trwali w obliczu wciąż zmieniających się granic wiary i sprawiedliwości. Polegając na wstawiennictwie Najświętszej Maryi Panny z Libanu i Św. Ignacego, staramy się pogłębić naszą tożsamość i działać skutecznie jako Świeckie Ciało Apostolskie w Kościele. Niech Twoja miłość i łaska wzmacniają nas w tym podążaniu.

O Boże Miłości, prosimy Cię o Twoje Błogosławieństwa Pokoju dla całego świata, a szczególnie dla regionu Bliskiego Wschodu. Oświeć serca Twoich dzieci; uwolnij nas od wszelkiej goryczy i konfliktów; prowadź nas po ścieżkach Pokoju.

Wszechmocny Boże, zawierzamy Twojej miłującej Opatrzności Zgromadzenie Światowe WŻCh. Przedwieczny Ojcze, utwierdź nas. Przedwieczny Synu, utwierdź nas. Przedwieczny Duchu, utwierdź nas. Trójco Przenajświętsza, utwierdź nas.

Amen.