Światowy Dzień WŻCh 2012 (Projekt 150)

25 marca 2012

Znaczenie Członkostwa w WŻCh

Nasze Zasady Ogólne, a w szczególności ZO 10, określają członkostwo w WŻCh jako autentyczne, osobiste powołanie. Członkostwo to jest rezultatem procesu rozeznawania i zakłada prawdziwe i żywe zaangażowanie osoby od małej grupy i/lub wspólnoty lokalnej po wspólnotę krajową i ogólnoświatową. Rozumiane jest ono, wraz z naszym stylem życia (ZO 12), jako dopełnienie dla tego dużego Ciała Apostolskiego, które reprezentuje WŻCh. W Światowym Dniu WŻCh 2012, zapraszamy wszystkie wspólnoty i bliskich przyjaciół, do rozważenia co oznacza prawdziwe i pełne członkostwo w WŻCh. Będzie ono wiązało się z zaangażowaniem w obrębie WŻCh, życiem trzema filarami naszej duchowości (formacją), wspólnotą i misją (dziełami apostolskimi), finansową współodpowiedzialnością, i odpowiadaniem na wszystko do czego jesteśmy wzywani w ramach naszej wspólnoty.

Niektóre problemy z rozumieniem „członkostwa” w WŻCh dzisiaj

Na rozumienie członkostwa wpływ mają ludzkie struktury (społeczne, polityczne i kulturalne), które dominują w dzisiejszym świecie. Innymi słowy, w wielu przypadkach członkostwo rozumiane jest jako przynależność do formalnych grup, które łatwo mogą stać się wyraźnymi, odosobnionymi miejscami, w których możemy uznawać naszą tożsamość za odrębną od „innych”, lub nawet dojść do wykluczania innych.

Z tej perspektywy, członkostwo często tworzy podział lub dystans pomiędzy ludźmi. Często dochodzi do tego rozdziału ze względu na to, co napotyka się na poziomie materialnym i relacyjnym, tzn. przez członkostwo w klubach i grupach lub przez stowarzyszenia ekskluzywnych elit, które uznawane są za lepsze według niektórych gospodarczych, intelektualnych lub społecznych wskaźników. W innych przypadkach członkostwo grup tworzy się w oparciu o różnice w kulturze, pochodzeniu etnicznym, wyznaniu lub inne powody. Na przykład grupy etniczne i/lub imigranci mogą organizować się w oparciu o miejsce pochodzenia lub pewną przynależność religijną i mogą odizolowywać się, aby wzmocnić swoją tożsamość. Jako wspólnota też jesteśmy częściowo odzwierciedleniem naszego kontekstu. Jako że jesteśmy pod wpływem otaczających nas struktur ważne jest to, abyśmy zatrzymali się i zapytali samych siebie co rozumiemy przez członkostwo w WŻCh i jak nim żyjemy pośrodku tej rzeczywistości.

Na „pierwszą chwilę refleksji” zapraszamy nad następującym pytaniem:
W jakim stopniu społeczne, gospodarcze, polityczne lub kulturalne realia wpłynęły na moje rozumienie pojęcia członkostwa jako osoby, jako chrześcijanina i jako członka WŻCh?

Inne perspektywy

Jedną perspektywą, która może nam pomóc zrozumieć znaczenie członkostwa w WŻCh jest ta, która postrzega nas jako istoty ludzkie wraz z naszymi szczególnymi cechami i różnicami odzwierciedlającymi nasze społeczne i kulturalne konteksty, a równocześnie uznaje nas za członków jednej rodziny ludzkiej. Jest to zgodne z naszym przekonaniem, że jako członkowie WŻCh, jesteśmy synami i córkami tego samego Boga, który jest przede wszystkim wyrazem głębokiej miłości dla Swego stworzenia, szczególnie dla mężczyzny i kobiety (Rdz 2, 1-7). Bóg pragnie dla nas ludzi tego, abyśmy rozumieli znaczenie naszego istnienia możliwie najpełniej, tak abyśmy nie byli sami, a żyli wspólnie i w pełni (Rdz 2, 18–23).

Przykładem, który może nam pomóc zrozumieć „członkostwo” w tym znaczeniu jest członkostwo, które przeżywa się wśród rodziny. Rodzina jest najważniejszym miejscem i punktem wyjścia dla prawdziwej szkoły wiary, godności i odtwarzania Bożej miłości wśród jej członków i dla całej ludzkości, a szczególnie dla najbardziej odrzuconych i bezbronnych (ZO 4). Rodzina powinna być postrzegana jako coś więcej niż samo pokrewieństwo. Powinna być raczej definiowana jako żyjąca wspólnota, w której jako członkowie, doświadczamy zaufania, wspomagającego współistnienia i towarzyszenia w codziennym życiu. Rodzina staje się miejscem zażyłości pozwalającym na głębokie spotkanie z miłością, która jest autentyczna, głęboka i odpowiedzialna. Jest również miejscem prokreacji życia, a przez zapewnianie strawy oraz przewodnictwo sprzyja też budowaniu zaangażowanego społeczeństwa. To miejsce, w którym potrzeba osobistego, jak i ekonomicznego spełnienia istnieje i zostaje solidarnie zaspokojona. A nade wszystko elementem integrującym całe doświadczenie rodziny jest życie duchowe.

Klucze do rozumienia członkostwa w WŻCh w obrębie naszej wiary

a) Członkostwo wspólnotowe ożywiane przez Ducha Świętego: „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2, 1-11). Członkostwo w WŻCh zaczyna się od pewności co do żywej mocy Boga, który wypełnia nasze życie. Innymi słowy, jesteśmy świadomi, że miłująca   obecność Ducha pozwala nam stwierdzić, że miłość Boga jest tą przemieniającą siłą, która podtrzymuje nas przez całe nasze życie. Nasza tożsamość jest podtrzymywana przez pewność, że Bóg żyje w nas pomimo naszych ograniczeń i to z Jego miłości wzywani jesteśmy, aby być częścią tej dużej wspólnoty mężczyzn i kobiet. Z tego czerpiemy wiarę. (ZO 2).

b) Członkostwo wspólnotowe i dobroczynność: Spójrzcie jak oni kochają jeden drugiego! „Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. … i rozdzielali je każdemu według potrzeby” (Dz 2, 44- 45). Nasze doświadczenie Boga … potwierdza, że sam Bóg stał się jednym z nas. Wcielenie Jezusa jest kluczowym elementem naszego powołania jako chrześcijan i członków WŻCh. To z tej prawdy czerpiemy poczucie bycia wspólnotą.  Poza stroną formalną, członkostwo we wspólnocie staje się widoczne przez głęboką miłość, zaangażowanie, solidarność i towarzyszenie, które jest potwierdzane w naszym wspólnym doświadczeniu (ZO 7).

c) Członkostwo wspólnotowe w misji wobec najbardziej potrzebujących: Pan posyłał ich po dwóch: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Łk 10, 1-5). Dlatego znaczenie naszego członkostwa (a) czerpie się z tożsamości, która potwierdza obecność Ducha Bożego w nas, (b) jest afirmowane przez wspólne wyrażanie solidarności i miłującego braterstwa, i (c) urzeczywistnia się w misji, która prowadzi nas ku najbardziej pilnym potrzebom w naszym świecie. Nasze członkostwo jest solidnym zobowiązaniem, aby wyjść na poszukiwanie najbiedniejszych z biednych. Chrystus posyła nas we wspólnocie do pracy nad budową Jego Królestwa. Tak więc potrzeba struktur, procesów (np. procedury wprowadzania nowych członków wspólnoty), programów formacyjnych, jasno sprecyzowanej współodpowiedzialności finansowej i jakiekolwiek innych procesów zmierzających ku naszej integracji i rozwojowi w WŻCh, które zawsze powinny mieć na celu „misję i zaangażowanie” w rzeczywistość (ZO 8). Tylko w ten sposób stajemy się pełnymi „członkami”.

Na „drugą chwilę refleksji” zapraszamy nad następującymi pytaniami:
a) Jakie jest moje dotychczasowe doświadczenie w odkrywaniu kochającego Boga i mocy Jego Ducha w moim życiu jako chrześcijanina i jako członka WŻCh?
b) Jakie były najbardziej znaczące przykłady wspólnoty (np. solidarności i braterstwa), których doświadczyliśmy w obrębie WŻCh?
c) Jak odpowiedzieliśmy przez nasze apostolskie zaangażowanie na rzecz ubogich jako członkowie WŻCh posłani na misję budowania Królestwa?

W ten sposób staramy się zrozumieć znaczenie „członkostwa” według tych trzech kluczy.


Zadanie po refleksji – Światowy Dzień WŻCh 2012

Bezpośrednio po Waszych rozważaniach, z myślą o budowaniu wspólnoty i świadomości członkostwa,
jesteście poproszeni o to, by:

  • Zgromadzić wiadomości i zdjęcia z Waszych obchodów Światowego Dnia WŻCh 2012
  • Przy wsparciu wspólnot lokalnych przygotować dokument będący streszczeniem obchodów.
  • Przesłać je do ExCo ([email protected]) na stronę (www.cvx-clc.net )

Na koniec składamy dzięki Maryi naszej Matce za jej żywe świadectwo znaczenia członkostwa – odważnego, wolnego i miłującego. Jej przykład pozwala nam stopniowo urzeczywistniać pełne członkostwo w WŻCh w całej jego rozciągłości. Świadectwo Maryi wyraźnie pokazuje nam, że pozwoli nam to pełniej urzeczywistniać nasze zaangażowanie jako Światowego Ciała Apostolskiego.

Doradca Mauricio López Oropeza
Doradca Lois Campbell